2017-07-25_Resolució instruccions unitats comuni i llenguatge