• Rubén Pacheco: “ Aquest curs 2023-2024 sol·licitem al nou conseller d’Educació que seguisca amb els avanços que milloren l’educació pública, gratuïta i de qualitat de les nostres filles i fills”.
 • Destaquen les 12 reivindicacions en nom de 1083 AMPA del sistema educatiu públic amb l’objectiu que siguen ateses pel nou Consell.  

València. [11/09/2023]. Des de la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya -integrada per FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València i FAMPA Enric Valor Alacant- s’adrecem als mitjans de comunicació, a la Conselleria d’Educació i a la societat en general, just coincidint amb el primer dia del curs 2023-2024, per dir: “Sempre escola pública, un nou curs per avançar”. Com a punt de partida, emprem dades i xifres dels cursos anteriors, per definir cap on volem seguir avançar per millorar el dret a l’educació de filles i filles, des del servei públic que és l’únic que el pot garantir amb equitat.

En nom de les famílies associades a les nostres 1083 AMPA, han reivindicat que cal augmentar la inversió en l’educació pública; un esforç que s’ha de fer des de les diferents administracions. Amb inversió i programes per a l’educació pública del segle XXI, amb tots els reptes que suposa l’Agenda 2030. Han manifestat que esperen avançar en temes i línies de treball que sempre han estat a l’agenda de l’organització majoritària d’AMPA que porta al seus estatuts com a principi la defensa de l’educació pública, gratuïta, igualitària, innovadora, en valencià i laica. Han destacat objectius positius que ja han suposat un avanç com la baixada de les ràtios, el plurilingüisme, les ajudes a l’estudi, la xarxa de llibres, els xecs de material escolar, la gratuïtat en el curs d’educació infantil de dos anys, les infraestructures educatives, totes aquestes s’han de mantenir i millorar.

Han exposat també matèries pendents com la segregació escolar, la digitalització de les aules, l’estabilitat de les plantilles docents, la substitució del personal educador i l’ adaptació de les aules a l’emergència climàtica. Entre el temes que preocupen als representants de les AMPA, són els temes  que afecten als drets humans, sobre els qual manifesta que “no admetrem cap retrocés”.  Rubén Pacheco han destacat que “l’avanç cap a una societat justa i igualitària és un projecte cap al futur i per això cal evolucionar en inclusió, igualtat, coeducació, millora de la convivència, pobresa zero, alimentació saludable i sostenible, i sensibilització i promoció de la salut mental a l’entorn educatiu”.

Al dossier de premsa enviat s’exposen detalladament les 12 reivindicacions que han resumit:

 • Incrementar la inversió en educació. Superar la mitjana de l’Estat en inversió per alumne en educació pública fins assolir al mitjana d’Europa.
 • Avançar en equitat i inclusió millorant l’atenció educativa: reduir les ràtios. La baixada de natalitat ha de donar impuls a la baixada del número d’alumnes per aula i a la codocència (dos mestres per aula).
 • La gratuïtat de l’educació afavoreix la igualtat d’oportunitats educatives. Totes les ajudes a l’estudi i als serveis complementaris s’han d’ampliar fins aconseguir que l’educació siga gratuïta i compensadora de les desigualtats.  
 • L’ensenyament plurilingüe fent extensiu l’ensenyament en valencià. Les famílies volem que els nostres fills i filles siguen competents en les tres llengües en acabar l’ESO. S’ha d’avaluar l’ensenyament plurilingüe abans de fer més reformes. No podem retrocedir en ensenyament en valencià, cal posar en valor la nostra llengua des de l’àmbit educatiu.
 • Estabilitat de les plantilles i l’agilització en la substitució del personal educador. Hi ha centres educatius amb una elevada mobilitat docent i això impossibilita la continuïtat dels projectes educatius i dificulta  el seguiment de l’alumne al llarg de la seua etapa escolar. Volem plantilles fixes per garantir la millor educació. Agilitat en les substitucions dels educadors.
 • Les TIC en els centres educatius: matèria pendent.   El sistema educatiu valencià es troba a la cua amb el percentatge més baix d’aules dotades amb els sistemes digitals interactius (SDI) de tota Espanya. Considerem necessari un increment en les dotacions d’aquests recursos als centres escolars. Així mateix, l’accés a les tecnologies s’ha de garantir a tot l’alumnat per evitar l’escletxa digital. És urgent educar en les habilitats digitals suficients per a desenvolupar-se en aquest món interconnectat.
 • Eliminació dels concerts educatius.  El nostre objectiu és protegir l’educació pública i que l’educació concertada siga subsidiària. Per això, la nostra proposta és que en aquelles àrees d’escolarització on hi ha suficients places públiques, els concerts s’han de revertir, i en aquelles àrees on encara hi ha necessitat de places públiques, es creen escoles i instituts públics.
 • L’admissió escolar: avançar cap a la qualitat i l’equitat per combatre la segregació. Cal posar en marxa més mecanismes per pal·liar el model de sistema educatiu segregador, per avançar cap a un sistema educatiu públic que siga garantia de qualitat i d’equitat. S’oposarem a la zona única per la “falsa llibertat d’elecció de les famílies”.
 • Infraestructures educatives i adaptació a les altes temperatures. Emergència Climàtica. Aquest curs 2023-2024, volem assenyalar la necessitat d’adaptar els centres educatius a l’emergència climàtica. Els centres educatius no estan preparats per als canvis bruscos i radicals de temperatura i en molts casos aquests dificulten enormement la marxa normal de les classes. El Pla Edificant ha resultat ser un instrument per a adequar els centres educatiu, cal introduir criteris de sostenibilitat i agilitzar els procediments.
 • Menjadors escolars saludables i sostenibles. Orientar els menjadors escolars cap a dietes saludables i sostenibles per transformar els sistemes agroalimentaris perquè siguen respectuosos amb l’entorn i la salut de les persones.
 • Igualtat, coeducació i diversitat.  L’alumnat té dret a rebre una educació igualitària. Creiem necessària establir, reforçar o fomentar els programes de coeducació que contemplen la prevenció i eliminació de la violència contra les dones: rebutjar els estereotips, destacar el paper de les dones en les ciències, la perspectiva de gènere o el llenguatge inclusiu.
 • Sensibilització i promoció de la salut i salut mental en l’entorn educatiu. Volem fer ressò de la necessitat que la salut i la salut mental siguen una prioritat per a la societat i els actors polítics. Els centres educatius també tenen que dissenyar plans d’actuació de prevenció, intervenció i post intervenció per aconseguir entorns sans i segurs.

Podeu consultar el dossier complet: