Resolució sobre l’organització de la jornada escolar per al curs 2017-2018

La primera cosa a tenir en compte, les dates:

 • Fins al 28 de gener: remissió de la sol·licitud
 • Fins al 15 de març: remissió als centres dels informes de la Direcció General de Política Educativa, per a procedir, si és el cas, a la consulta a les famílies.
 • 29 de març: publicació del cens provisional.
 • 31 de març: publicació del cens definitiu.
 • 4 d’abril: consulta a les famílies.
 • 5 d’abril: remissió dels resultats de l’escrutini de la consulta a les famílies.
 • Abans de l’inici del període d’admissió dels alumnes: la Direcció General de Política Educativa enviarà, si és procedent, l’autorització.

 • A més heu de saber: 
 • El procediment de votació:
 • Les famílies monoparentals acreditaran la seua situació per mitjà del títol de família monoparental.
 • Les persones amb dret de vot hauran d’acreditar-se davant de la presidència de la mesa de votació per mitjà de document nacional d’identitat, NIE, passaport o permís de conduir vigents i originals.
 • Respecte a la situació excepcional del vot diferit, les mares, els pares i els representants legals de l’alumnat podran entregar-lo personalment o a través de persona major d’edat, autoritzada per escrit, en què delegue, a la direcció del centre abans de la realització de l’escrutini. En aquest cas, els documents d’identificació hauran de ser fotocòpies compulsades.
 • Centres Rurals Agrupats
 • excepcionalment una vesprada a la setmana per a la coordinació del professorat, estaran tancats.
 • Menjador escolar
 • 1. El període d’atenció a l’alumnat beneficiari de menjador s’estableix en un màxim de 3 hores. Els alumnes que facen ús del menjador escolar podran abandonar el centre, al finalitzar el seu temps de dinar o a les 17.00h.
 • 2. El període per a dinar no podrà començar abans de les 12.00 ni acabar després de les 15.00. En els centres que oferisquen doble torn de menjador, no podrà acabar després dels 15.30 h, assegurant que l’alumnat d’infantil i de 1r i 2n de Primària dine en el primer torn.
 • Millores que es pretenen aconseguir a través del Pla específic d’organització de la jornada escolar.
 • Es fonamental que consten ben detallades aquestes millores com objectius que cal avaluar tenint en compte els diferents àmbits d’intervenció:1r. Àmbit pedagògic.

  2n. Àmbit de coordinació.

  3r. Àmbit de convivència.

  4t. Àmbit de la coeducació i igualtat de gènere.

  5é. Àmbit de conciliació de la vida familiar i laboral.

  6é. Àmbit de la salut.