Recordem l’obligatorietat dels centres públics de crear bancs de llibres i la voluntarietat per a les famílies

La Confederació Gonzalo Anaya d’AMPA de la Comunitat Valenciana ha agraït el treball dels equips directius i docents, per la càrrega extra de treball que suposa la posada en marxa dels bancs, i ha recordat que els centres públics estan obligats, segon la normativa, a dur-la a terme, i que la col·laboració de les AMPA i les famílies és, voluntària, si be les anima a participar, ja que redunda en el seu benefici per suposar un alleugeriment econòmic i contribuir al desenvolupament de valors de solidaritat i mediambientals.

La Confederació ha valorat de forma positiva la iniciativa de la Conselleria de crear els bancs de llibres pel que suposen de avançament important fins a la gratuïtat de l’ensenyament obligatori i la conscienciació social, econòmica i mediambiental sobre la necessitat de reutilitzar els materials.

Declaracions inexactes de la patronal

En aquest sentit ha aclarit que els bancs de llibres que es crearan a partir del curs pròxim suposaran la pràctica gratuïtat d’aquestos materials per a les famílies, ja que s’ha previst la reposició o renovació dels exemplars quan siga necessari i  a més es costejaran nous llibres per a 1er y 2n de Primària i per als cursos d’ESO on el canvi legislatiu obliga a una variació en les edicions.

Per això, considera inexactes les declaracions de la patronal Escoles Catòliques, que han al·ludit a una insuficient dotació que suposarà un cost per a les famílies. Aquesta organització ha assenyalat que la taxa de reposició (del 10% en Primària i del 15% en Secundària sobre un cost medi per lot de llibres de 175 i 278 euros, respectivament) es aplicarà per alumne, de forma que, per exemple, per a un alumne de Primària només podria reposar-se material per valor màxim de 17,5 euros, la qual cosa no resulta suficient. No obstant això, aquest argument és erroni, ja que la taxa s’aplica de forma global a les necessitats del centre i es destinarà als casos on siga precís. D’aquest mode, un centre amb 300 alumnes de Primària rebrà un màxim de 5.250 euros per a la compra dels exemplars en els cursos on s’haja de reposar o renovar.

La patronal es demana què passarà quan en un curso els alumnes no disposen de llibres suficients perquè hagen entregat més lots dels que han rebut per a eixe nivell. L’Ordre que regula els bancs és clara: es prevé la reposició “per insuficiència de exemplars quan el centre no dispose de exemplars necessaris per al número d’alumnes participants en el programa, matriculats en un curs concret”. Així mateix, es contempla el deteriorament i la pèrdua, així com ara la renovació de llibres de text i material curricular quan transcorregut el període mínim de vigència d’aquestos (període en què les editorials no poden canviar els manuals) el centre decidisca optar per altres materials. També quan transcorregut el període mínim de quatre anys de vida útil dels llibres o material reutilitzats en el banc, el centre haja d’adquirir materials nous. A més, es prevé la renovació per adaptació a les matèries de nova implantació (com ocorrerà ara amb la LOMQE en ESO) o per canvi en la modalitat lingüística.

D’altra banda, Escoles Catòliques planteja què passarà amb els quaderns d’exercicis d’assignatures com ara música i anglès, que no són reutilitzables. També aquest punt està previst en l’Ordre: “els llibres de text en suport imprés que vagen acompanyats de material complementari (workbook, quadern d’exercicis…) que no es venen per separat i que ja figuren en la Programació General Anual seran finançades pel programa per al curso 2016-17”.