Ensenyament gratuït
La confederació treballa per una escolarització total i gratuïta de 0 a 18 anys, dins de la xarxa pública, incloent en nivells obligatoris les activitats complementàries i extraescolars, els llibres i demés material escolar, menjador i transport. Així mateix, aspira a la generalització i suficiència de ofertes de places escolars públiques i gratuïtes en els nivells no obligatoris.
Escola pluralista
La Confederació defensa una escola pluralista, compensadora de desigualtats, que faça efectiva la igualtat de oportunitats, integradora de les diferències del alumnat i que assumisca les peculiaritats característiques del seu entorn, valors tots ells reconeguts en la Constitució Espanyola. Una escola democràtica i participativa, gestionada amb intervenció dels pares, mares o tutors d’alumnes i de les seues associacions, així com el control dels altres sectors afectats en la educació. Per això, les federacions col·laboren amb les AMPA per a que compten amb els recursos necessaris per fer possible la participació de les famílies a l’ensenyament públic.
Escola laica
La Confederació pretén que la activitat educativa forme en el respecte dels drets i llibertats fonamentals establerts en la Constitució i en la Declaració Universal dels Drets Humans, especialment en els valors de la pau i la solidaritat i en el exercici de la tolerància, llibertat i justícia. Així mateix, defensa que en l’educació finançada amb fons públics no tinga cabuda ningun tipus d’adoctrinament, sense discriminació per raons ètniques o de sexe.
Educació de futur
La educació pública ha de capacitar a l’alumnat en el exercici d’una professió, o per a la continuació dels estudis superiors i facilitar també la inserció social de l’alumnat discapacitat. Apostem per la innovació educativa des del punt de vista dels mètodes d’ensenyament i l’aplicació de noves tecnologies
Ensenyament en valencià
És el nostre objectiu potenciar la cultura i la llengua valenciana dins del àmbit territorial establert a les nostres estatuts.