Decisions en l’educació de les autoritats sanitàries en el marc de l’epidèmia del COVID-19.

Les decisions que es van prenent per part de les autoritats sanitàries en el marc de l’epidèmia del COVID-19 són les següents:

Informació Coronavirus_Val_ 12_03_20_firmado:

Primer. Se suspenen tots els viatges escolars previstos fora de la població on estiguen situats els centres educatius que els hagen programat.
Segon. Se suspenen, igualment, els intercanvis de professorat i d’alumnat, així com les estades formatives de tots els nivells educatius, que estigueren previstos.
Tercer. La realització d’excursions escolars d’àmbit local haurà de ser autoritzada pels responsables de l’àrea de salut pública de la qual forme part el centre educatiu corresponent.
Quart. Se suspenen les pràctiques en centres sanitaris de l’alumnat que està cursant el mòdul de formació en centres de treball (FCT).
D’altra banda, us recordem la necessitat que tots els centres adopten les mesures adequades per a disposar del material que calga (sabó, tovalloles de paper…) per a la higiene personal i col·lectiva de tots els membres de la comunitat educativa.
Així mateix, cal que imprimiu i poseu en llocs visibles per a tota la comunitat educativa el material gràfic que us vam adjuntar en el correu electrònic d’ahir.

Us agraïm, una vegada més, la vostra col·laboració en el compliment d’aquestes mesures, preses en circumstàncies excepcionals, i que únicament pretenen resoldre al més prompte possible la situació que està provocant l’expansió del COVID-19.