Normatives recents a les instruccions d’inici de curs 2019-2020

Les normatives autonòmiques i estatals s’han incorporat a les instruccions de inici de curs dels centres educatius d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat perquè s’apliquen a les aules valencianes el proper curs 2019-2020. A continuació fem esment de les Lleis, Decrets, Ordres i Resolucions, Plans Directors i Estratègics que enriqueixen l’educació dels nostres fills i filles i dissenyen l’ensenyament des d’una perspectiva transversal i inclusiva amb els valors d’igualtat i coeducació, diversitat intercultural, diversitat sexual i familiar, la participació com a dret de la infància, l’adolescència i la joventut, la salut escolar, d’entre d’altres. Vos recomanem la lectura de les instruccions.

Instruccions centres educatius d’Infantil i Primària

Instruccions centres educatius d’ESO i Batxillerat

Tot seguit teniu un resum de les normes que incorporen les instruccions:

 • Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana. Tracta, en el capítol II, diferents mesures en l’àmbit de l’educació en matèria d’identitat i expressió de gènere, diversitat sexual i familiar.
 • Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut. Defineix el seu àmbit d’aplicació a les persones d’entre 12 i 30 anys, ambdues edats incloses, i estableix que els poders públics impulsaran la cultura participativa de les persones joves per tal de millorar els sistemes i les estructures democràtiques i també garantir-los l’exercici d’un paper actiu de transformació i canvi de societat amb la seua intervenció en els afers públics. Estableix també els principis coeducatius que s’han de tindre en compte de manera transversal a les actuacions a l’àmbit educatiu.
 • Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i es promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià. Estableix el Programa d’educació plurilingüe i intercultural a tots els centres i regula l’elaboració del Projecte Lingüístic de centre.
 • Llei 8/2018, de 20 d’abril, de la Generalitat, de Salut (modifica la llei 10/2014). A l’art. 54, Drets generals i àmbit d’aplicació, estableix que tots els menors tenen dret a la protecció i a l’atenció sanitària, així com a les cures necessàries per a la seua salut i benestar en la seua qualitat d’usuaris i pacients del Sistema Valencià de Salut; l’article 59: les accions en matèria de salut escolar exigeixen l’actuació coordinada dels departaments competents en matèria de sanitat i educació.
 • Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI. Inclou també mesures a tenir en compte en l’àmbit educatiu.
 • Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i de l’adolescència. Esmenta el Pla d’Igualtat i Convivència i s’indica que en tots els procediments s’ha de respectar un espai de comunicació amb els menors i obliga a fer complir els apartats 1 i 3 de l’article 17 de la llei respecte del dret de les persones menors d’edat a ser informades, oïdes i escoltades. En l’article 10 es tracta l’abordatge integral de la violència contra la infància i l’adolescència. Al títol II, capítol VII, Dret a l’Educació, recull la prioritat en l’accés al centre educatiu de les xiquetes, xiquets i adolescents en acolliment residencial, en acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció.
 • Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Aquest reglament ha sigut adaptat a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Subsecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat.
 • Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i inclusió en el sistema educatiu valencià. Desenvolupar un model inclusiu en el sistema educatiu per a fer efectius els principis d’equitat i igualtat d’oportunitats en l’accés, la participació, permanència i progrés de tot l’alumnat, i aconseguir que els centres docents es constituïsquen en elements dinamitzadors de la transformació social cap a la igualtat i la plena inclusió de totes les persones, en especial d’aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat i en risc d’exclusió.
 • Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià. Serveix per a aplicar el Decret d’Inclusió i Equitat als centres en el marc de l’educació inclusiva a fi de garantir l’accés, la participació, permanència i progrés de tot l’alumnat, com a nucli del dret fonamental a l’educació i des dels principis de qualitat, igualtat d’oportunitats, equitat i accessibilitat universal.
 • Ordre 21/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport regula l’organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública.
 • Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a la seua aplicació en els centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul•litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.
 • Resolució de 26 de març de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen determinats procediments i es modifiquen els annexos de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
 • Estratègia autonòmica de salut mental (2016-2020). Inclou dins la línia estratègica 2: Atenció a les persones amb problemes de salut mental, elaborar un protocol entre Educació i Salut Mental per a la detecció i atenció precoç. Aquest protocol s’estableix a la Resolució conjunta d’11 de desembre de 2017 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l’atenció precoç d’alumnat que puga presentar un problema de salut mental.
 • Estratègia d’Educació per al desenvolupament en l’àmbit formal de la Comunitat Valenciana 2017-2021.
 • Pla Valencià d’inclusió i cohesió socials (VICS).
 • Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano 2018-2023.
 • Estratègia valenciana per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d’odi 2010-2014.
 • Pla director de coeducació.

normativarecent_csnormativarecent_web

normativarecent_def

normativarecent_cs_DEF_compressed