La Gonzalo Anaya demana baixar a 23 la ràtio en Primària a tots els centres i implantar ja una reducció en Secundària

Proposa que la minva prevista en aules amb alumnat NEE s’aplique també a l’ESO

[14/6/2019] La Confederació d’AMPA del País Valencià Gonzalo Anaya ha reivindicat una rebaixa de la ràtio de 25 a 23 d’alumnes per classe en Primària, tant als centres públics com als concertats, a través del Consell Escolar del País Valencià, i poder seguir minvant la ràtio progressivament. Enguany, 35 municipis del País Valencià han sol·licitat la implantació d’aquesta ràtio a Infantil i Primària atenent a un descens de la natalitat. L’organització majoritària entre les AMPA considera que la reducció de la ràtio s’ha de generalitzar a tot el sistema educatiu valencià, independentment de l’evolució de la natalitat als municipis, puix s’ha demostrat que aquesta és una mesura efectiva per a la millora de la qualitat de l’ensenyament.

Aquesta sol·licitud forma part del document d’esmenes presentat per la Confederació d’AMPA al Projecte de Decret pel qual es fixa la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris, que es va debatre aquest dijous durant la reunió de la Comissió Permanent del Consell Escolar del País Valencià. La Confederació Gonzalo Anaya també ha demanat que la reducció de la ràtio s’aplique a l’etapa de Secundària perquè, segons el plantejament de la norma de la Conselleria (que preveu que “la implantació d’aquesta ràtio es realitzarà de manera progressiva, curs a curs, a partir del primer nivell d’Educació Primària a partir del curs 2019-2020”), es tardarà molt en revertir-ne els efectes de les retallades i la racionalització de la despesa pública en la Educació Secundaria Obligatòria, pel que insta a “reduir ja les ràtios a l’ESO”.

Així mateix, ha recolzat la baixada d’hores lectives del professorat, proposada pels seus representants al CEPV, com a un dels passos per revertir les retallades. Alhora la Gonzalo Anaya ha proposat fer un debat sobre la funció dels docents durant el temps de pati. I també ha aprofitat la Comissió Permanent del CEPV per a recuperar el debat sobre la millora de la participació en l’elaboració de les normes i de dotar de poder de decisió al Consell Escolar autonòmic.

El Projecte de Decret presentat per la Conselleria regula així mateix les ràtios a l’ensenyament d’idiomes de règim especial, on la Confederació Gonzalo Anaya també pensa que el nombre màxim d’alumnes per unitat en tots els nivells deu de reduir-se: “35, 30, 25 i 20 alumnes, són molts per poder treballar i oferir un bon ensenyament d’idiomes i més quant és imprescindible la conversa”, exposa el document presentat per la Confederació Gonzalo Anaya.

Altrament, l’organització ha demanat que la reducció del nombre d’alumnes per unitat prevista en cas d’escolarització d’alumnat amb necessitat educatives especials (NEE) no sols s’aplique a les aules de Primària, sinó que siga també preceptiva en la Secundària, per garantir una bona atenció a l’alumnat més vulnerable a tots els nivells educatius i per tractar de corregir la manca de recursos que els afecta quan passen a Secundària (desaparició d’aules CiL i de recursos de compensació, etc i d’altres figures que sí estan presents en Primària).