Educació augmenta en 7 milions el pressupost de Xarxa Llibres i eleva la taxa de reposició fins el 32%

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica hui la Resolució de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.

A continuació compartim un resum que hem preparat sobre el procediment de Xarxa Llibres d’acord amb la resolució publicada:

Destinataris: Els centres públics de titularitat de la Generalitat amb alumnat escolaritzat en els nivells educatius d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica i Educació Especial participants en el programa de banc de llibres.

Finançament: L’import global màxim a assignar per a atendre aquestes necessitats serà de 30.304.624,00 euros.

Participació de l’alumnat en el programa

1. L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2018-2019 no haurà de presentar cap sol·licitud per ser-ho en el banc de llibres 2019-2020, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceix el seu dret de renúncia. En cas de renúncia, ho haurà de fer de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament de llibres. Aquesta renúncia no li eximirà de l’obligació de tornar els llibres que li han sigut deixats en préstec.

2. Les famílies que vulguen participar en el banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries, hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que conste en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es. Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre on es trobe matriculat l’alumnat en el curs 2018-2019, excepte aquell que es matricule en primer d’Educació Primària que ho farà en el centre on es matricule el curs 2019-2020.

Els períodes de presentació de sol·licituds són els següents:

– Període ordinari. En aquest període s’estableixen dos terminis: un, del  13 de juny  fins al 3 de juliol de 2019, per a l’etapa d’Educació Primària i l’Educació Especial; i un segon, del  4 de juliol fins al 24 de juliol de 2019, tant per a l’etapa d’Educació Primària i l’Educació Especial com per a l’etapa d’Educació Secundària i Formació Professional Bàsica.

– Període extraordinari: Per a tots els estudis, hi haurà, igualment, dos terminis: un, del 25 de juliol fins al 30 de setembre de 2019, i d’altre, de l’1 d’octubre fins al 23 d’octubre de 2019, inclusivament.

Serà imprescindible per a poder participar en el banc de llibres el lliurament, a la fi del curs, del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2018-2019.En el cas de l’alumnat matriculat en primer i segon de Primària el curs 2018-2019, els manuals que no siguen utilitzables podran ser lliurats a les famílies a la finalització del curs. Quedarà exempt del requisit de lliurament de llibres l’alumnat que es matricule en 1r de Primària durant el curs 2019-2020.

3. L’alumnat dels nivells educatius inclosos en aquesta resolució, matriculat el curs 2018-2019 en centres CAES i centres d’educació especial de titularitat de la Generalitat, es considera participant en el banc de llibres per al curs 2019-2020, per tant, no es requereix la sol·licitud de participació individual en el programa. Tot i això, la direcció haurà de comprovar que l’alumnat del centre fa l’entrega del material que li ha sigut deixat en règim de préstec amb el qual es conforma el banc de llibres.

Comunicació de necessitats per part dels centres docents

1. Hauran de comunicar a la Conselleria a través de l’aplicació ITACA, les seues necessitats en concepte de reposició i de renovació de llibres de text i material curricular per al curs 2019-2020.

2. Per poder portar a terme aquesta comunicació s’habilitaran els següents períodes:

2.1. Període ordinari. En aquest període s’estableixen dos terminis: un, del 13 de juny fins al 3 de juliol de 2019, per a l’etapa d’Educació Primària i l’Educació Especial; i un segon, del 4 de juliol fins al 24 de juliol de 2019, tant per a l’etapa d’Educació Primària i l’Educació Especial com per a l’etapa d’Educació Secundària i Formació Professional Bàsica.

2.2. Període extraordinari: Per a tots els estudis, hi haurà, igualment, dos terminis: un, del 25 de juliol fins al 30 de setembre de 2019, i d’altre, de l’1 d’octubre fins al 23 d’octubre de 2019, inclusivament.

Import màxim de la dotació

S’estableixen els següents límits o imports màxims de la dotació, en funció dels nivells educatius impartits:

– Per als cursos de 1r i 2n de Primària: s’assignarà un import màxim de 160 euros per cada alumne/a participant en el programa. Els centres, a través de l’aplicació ITACA, emetran un xec llibre nominatiu, per un import màxim de 160 euros, que entregaran a les famílies de cada alumne/a, d’acord amb el procediment establit.

– Per a la resta de nivells de Primària i per a Educació Secundària Obligatòria, la dotació a assignar als centres, tenint en compte la comunicació de les necessitats de renovació o reposició de llibres de text, materials curriculars o material d’elaboració pròpia, es determinarà atenent els següents imports màxims, i es considerarà el valor estimat del lot complet dels llibres en 175 euros en Educació Primària i 278 euros en Educació Secundària Obligatòria.

– Per als cursos de 3r a 6é d’Educació Primària, la Conselleria dotarà els centres d’un import màxim que no podrà superar el 32 % calculat en funció de l’alumnat participant i d’un cost mitjà del valor del lot dels llibres estimat en 175 euros.

– Per als cursos d’Educació Secundària Obligatòria, la Conselleria dotarà els centres amb un import màxim que no podrà superar el 32 % calculat en funció de l’alumnat participant i d’un cost mitjà del valor del lot dels llibres estimat en 278 euros.

– Formació Professional Bàsica i Educació Especial:

a) Per a l’alumnat de Formació Professional Bàsica, la Conselleria dotarà els centres amb un import màxim de 70 euros per alumne/a participant.

b) Per a l’alumnat de centres d’educació especial, la Conselleria dotarà els centres d’un import màxim de 70 euros per alumne/a matriculat.

c) Per a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en aules específiques d’educació especial així com en aules de comunicació i llenguatge en un centre ordinari, la conselleria dotarà també els centres d’un import màxim de 70 euros per alumne/a participant en el banc de llibres.

Termini de tramitació de les factures als centres i el seu abonament: El termini màxim perquè les llibreries o operadors presenten les factures en els centres docents serà, amb caràcter general, el 23 de desembre de 2019.

Accés a la Resolució al DOGV