A la volta de les vacances…AMPA, comprova que compliu la nova normativa per a la protecció de dades segons el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

Descarrega’t els següents documents per a emplenar-los i adaptar-los a les necessitats de la teua associació:

Document de Seguritat

Annex 1 Dades vinculades a Activitats Extraescolars

Annex 2 Dret d’accés 

Annex 3 Dret de rectificació

Annex 4 Dret de cancel.lació

Annex 5 Dret d’oposició

Annex 6 Dret de Portabilitat