2017-06-13 Resolució atenció sanitària als centres educatius