Avui s’ha publicat la convocatòria de les eleccions als consells escolars. Serà el pròxim 23 de novembre.

NOTA DE PREMSA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics a participar el pròxim 23 de novembre en les eleccions a consells escolars, on es triaran els representants del major òrgan col·legiat de govern en els centres docents no universitaris.

A les eleccions estan cridats tant els centres d’Infantil i Primària com de Secundària i Batxillerat, Educació Especial, ensenyaments de règim especial i educació de persones adultes.

Cal recordar que el consell escolar és la via de participació dels diversos sectors de la comunitat educativa en els centres. Mitjançant aquests organismes es creen diferents comissions en què es regula el bon funcionament dels centres.

El consell escolar dels centres públics està compost pel director del centre, que n’és el president; el cap d’estudis; un regidor o representant de l’ajuntament al terme municipal on es trobe el centre; un nombre de professors i professores que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del consell, triats pel claustre i en representació d’aquest; un nombre de pares, mares i d’alumnes, triats per ells i entre ells, respectivament, que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del consell; un representant del personal d’administració i serveis del centre, i el secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu i sense vot.

Un dels representants dels pares en el consell escolar serà designat per l’associació de pares més representativa del centre. Els alumnes podran ser triats membres del consell escolar a partir del primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria. Els alumnes del tercer cicle d’Educació Primària podran participar en el consell escolar, amb veu, però sense vot.

Respecte a la propaganda electoral, les persones que dirigeixen els centres permetran als candidats i candidates que puguen donar a conéixer les seues propostes electorals. Respecte d’això, es facilitaran en especial locals per a reunions als membres de les candidatures dels sectors de pares i mares i d’alumnat.

Els membres de les associacions o organitzacions de pares i mares i d’alumnes podran accedir als centres per a exposar els programes de les seues respectives organitzacions. Aquestes activitats es duran a terme en l’horari que determine la direcció del centre, sense que puga alterar-se el desenvolupament normal de les activitats acadèmiques.

D’altra banda, el calendari d’eleccions a consells escolars indica que el director o directora del centre és qui elabora els censos electorals i organitza el sorteig de components, titulars i suplents, de la junta electoral, que aprovarà els censos electorals.

La publicació de la llista provisional de candidats es realitzarà fins al 7 de novembre i el termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats serà fins al 9 de novembre.

Per la seua banda, el termini per a resoldre aquestes reclamacions està previst que finalitze el 13 de novembre. La proclamació dels candidats electes es durà a terme fins a l’1 de desembre, i la sessió constitutiva del nou o del renovat consell escolar, fins al 15 de desembre.